Khảo sát về việc phóng sinh chim cá

0

Bạn có ủng hộ việc phóng sinh chim, cá?